3-ти - 4-ти май 2011, Централен Военен Клуб, София

На 3 и 4 май 2011 г. в сградата на Централния военен клуб в София се проведе международна конференция под надслов „Интелигентна отбрана и сигурност: Изграждане на ефективно управление чрез използването на съвместни действия и контрол“. Тя беше организирана от Атлантическия клуб в България (АКБ) и софтуерните компании IBM – България и SAP – България, със специалната подкрепа на Българското министерство на отбраната (МО) и в сътрудничество с Посолствата на САЩ и Германия в България.

Конференцията беше открита от министъра на отбраната на Р България Н. Пр. Аню Ангелов; Сюзън Сатън, заместник-ръководител на мисия в Посолството на САЩ в Р България, Александър Раков – главен мениджър на IBM – България, Бойчо Делевски – административен директор на SAP – България и д-р Соломон Паси, президент на АКБ. На втория ден откриващо слово произнесе Н. Пр. Матиас Хьопфнер, посланик на Федерална република Германия в България.

В своето откриващо изявление министър Ангелов постави акцент върху голямото значение на преговорите за изграждане на интелигентната отбрана най-вече поради предоставяните от нея възможности за създаване на нов тип коалиционна култура и единство между страните-членки на НАТО, което да спомогне за постигане на по-голямо равнище на сигурност в условията на намаляващ ресурсен потенциал и снишаване на равнището на случайност до минимум. Според него без високите технологии постигането на интелигентната отбрана е невъзможно.

На второ място министър Ангелов изрази становището, че смъртта на Бен Ладен ще даде начало на два паралелно протичащи процеса – от една страна, Ал Кайда ще бъде лишена не само от своя лидер, но и от значителния финансов ресурс, който той ѝ предоставяше. Но от друга страна, смъртта на Бен Ладен ще активизира голяма част от нейните „спящи клетки“ по света. Поради тази причина министърът призова българските граждани да бъдат извънредно бдителни и даде уверение, че МВР ще вземе необходимите мерки за осигуряване на защитата на стратегическите обекти в страната. Поради сериозната запла-ха, която представлява тероризмът, борбата срещу него заема подобаващо място в наскоро приетата Стратегия за национална сигурност.

В допълнение към това министърът даде да се разбере, че с решението си да изпрати фрегатата „Дръзки“ в операцията по налагане на оръжейното ембарго на Либийската арабска джамахирия България открито застава на страната на демокрацията, правото и реда и срещу диктаторските режими, хаоса и тероризма. Министърът посочи, че сред военните в българския контингент в Афганистан няма особено напрежение, а степента на бойна готовност за бойците в операцията ISAF е била увеличена още преди самото убийство на Осама Бин Ладен.

Министърът по сигурността подчерта, че е необходима строга приоритизация на инвестиционните проекти, за да може да бъде изградена модерна и динамично развиваща се армия, способна както да приема новите предизвикателства, така и да изпълнява традиционните си задължения. Такива проекти следва да бъдат предмет на политическо решение, а не толкова на конкурс.

Сюзън Сатън също започна своето изложение с подчертаване на значението на интели-гентната отбрана за повишаване на равнището на сигурността, а технологията е само част от окомплектоването на интелигентната отбрана. Според нея Р България има стабилен военен бюджет и въвеждането на съвременните информационни технологии в армията ѝ ще улесни нейното продължаващо интегриране в структурите на НАТО. Г-жа Сатън изрично подчерта необходимостта от повишаване на сътрудничеството между членките на Северноатлантическия пакт, които следва да действат единно по въпросите за общата сигурност, а не като отделни единици.

Ръководителите на IBM – България и SAP – България поставиха акцент върху новите заплахи за сигурността – тероризъм, регионални конфликти, пиратство и промени в климата. Поради това е необходимо не само ефективно управление на отбранителните ресурси, но и формиране на стратегия за изграждане на способности за гъвкава реакция, бързи и адекватни решения на отбранителните институции, както и незабавна обмяна на съществуващата информация.

Д-р Соломон Паси също обърна внимание на нарастващата роля на интелигентната отбрана за осигуряването на сигурността на Р България и изрази мнението си, че операцията за ликвидирането на Осама Бин Ладен е била перфектно проведена.

На втория ден в своето откриващо слово Н. Пр. Матиас Хьопфнер изказа своите поздравления за поставеното начало в модернизацията на българската армия с оглед на изграждането на интелигентната отбрана, както и подчерта положителната роля, която е изиграло сътрудничеството между двете софтуерни компании IBM и SAP за модернизацията на Бундесвера и приспособяването му да реагира адекватно не само на класическите, но и на новите заплахи за сигурността.
През първия ден на конференцията участие взе и д-р Николай Милков, постоянен секре-тар по отбраната в МО, който честити 20-годишнината на АКБ и започна изложението си, визирайки променящата се роля на НАТО в съвременния свят, обезсмисляща призивите за саморазпускане на Пакта.

В допълнение към това и от гледна точка на многопосочния характер на заплахите пред международната сигурност, д-р Милков обърна специално внимание на общата отбрана, която непременно ще доведе до снишаване на разходите, а същевременно ще увеличи отбранителните способности на всяка страна-членка, включително и България. Според представителя на МО съществуват два основни аспекта за изграждане на гъвкава съвременна отбранителна политика – рационално използване на ресурсите, вследствие на колективния подход към новите технологии и развитието на високите технологии като противодействие на новите заплахи за сигурността – кибер-тероризъм, развитие на нови ракетни технологии за неназовани цели от страна на някои държави и др. Необходимо е и повишено равнище на международна координация, дори между традиционно противосто-ящи си държави.

Д-р Милков обоснова и по-тясното сътрудничество между България и нейните съседки-членки на НАТО, визирайки обща програма за стратегически и тактически превози, защита на общото въздушно пространство, съвместни тренировки на екипите, по-тясно сътрудничество във военноморската сфера, особено с Румъния, съвместно придобиване на нови многоцелеви изтребители и най-важното – евентуално създаване на общ център за упражняване на граждански способности при решаването на международни кризи.

Според д-р Милков е необходимо увеличаване на разходите за отбрана до 1,5 % от БВП на България до 2014 г., за да може да бъде осъществена пълноценно модернизацията на армията. Въпреки че никоя страна в съвременния свят не може защити националната си сигурност без да развие концепция за интелигентна отбрана, е необходимо да се прилага непрестанно развиващ се подход, а диапазонът на планиране трябва да е съобразен с реалните възможности на страната. В момента България има възможност да планира отбраната си във времевия диапазон до 2020 г., а за по-далечен хоризонт на планиране следва да разчита на съвместното планиране в структурите на НАТО. Обърнато беше и внимание на прозрачното разпределение на ресурсите по отбраната.

Конференцията протече в няколко последователни панела:
Първи ден:
Сътрудничество между IBM и SAP за отбрана
Поглед към по-ефикасни отбранителни и обществени услуги
Как IBM може да подкрепи реформата в българската отбрана
Пакет с продукти и услуги на IBM, интегриращи същностни компетенции по отбрана
Първи и втори ден:
Ефективно ръководство на ресурсите по отбраната в една интегрирана система:
Уеднаквена логистика на въоръжените сили – доказани, рентабилни решения, които посрещат цялостните нужди на организациите по отбрана и сигурност
Интеграция на системите по управление на ресурсите за отбрана и по Командване и контрол
Постигане на ефективно и ефикасно управление с уеднаквена система за управление на интегрирания човешки капитал
Представителите на IBM и SAP, които участваха в конференцията, бяха: Леендерт ван Боховен, началник на отдела за Европейска отбрана и отбрана на НАТО към IBM; Михаел Пителков, началник на обществените услуги към SAP EMEA; Джон Макфадиен, главен мениджър на SAVI International; Саша Сийпе, експерт по логистика на отбраната по глобалните въпроси към IBM GBS; и Вернер Фелгер, директор на отдела по индустрия на отбраната към SAP EMEA.

Представителите на двете компании започнаха своето изложение с подробна информа-ция за историята на двете компании с ударение върху опита на тяхното 37-годишно сътрудничество, висококвалифициран персонал, напреднали технологии и голям брой клиенти в целия свят. След това те се съсредоточиха върху променящите се нужди на съвременните армии, особено в Европа и Северна Америка, и изискванията към тяхната нова роля в изменящата се международна среда – от защита единствено на границите на собствената държава към нуждата от повишена мобилност и участие в редица мисии в чужбина – мироопазващи, мироналагащи и мироизграждащи.

Представителите на SAP наблегнаха върху значението на ключовите атрибути за управлението на отбранителните ресурси – високоподвижни отбранителни сили; професионален, ефективен и надежден екип по отбраната; правилно стопанисване и отчетност на ресурсите. Също важен е принципът на инкорпориране на успешни практики от търговския и обществения във военния сектор, с цел подобряване на военните способности. Постижими резултати са изграждането на успешна отбранителна стратегия, подвижност, минимизиране на риска и намаляване на разходите за опериране.

Представителите на IBM започнаха изложението си с преглед на няколко съществени аспекта от Бялата книга по отбраната на България, отчитащи необходимостта от трансформация и модернизация на нейния сектор по отбраната. След това те се съсредоточиха върху способностите, постигнати чрез мрежовото сътрудничество за изграждане на интелигентна отбрана – подготвеност за справяне с еволюиращите заплахи, участие в различни типове мисии, повишено равнище на сътрудничество, въвеждане на напреднали технологии и улеснен и бърз достъп до най-качествена информация. Посочени бяха и четири предизвикателства пред постигане на такова сътрудничество – сигурен достъп до информация, своевременност, високодостъпност и мобилност. Изложението на IBM завърши с фокуса на компанията върху отбраната – пространно бяха изложени цялостната трансформация на отбранителния сектор; промените в командването и контрола, логистиката и разузнаването; оперативната съвместимост, структурата и кибер-технологиите в сектора.

В презентацията на двете фирми беше включена и визията им за жизнения цикъл на военните операции, необходимите способности, планирането на ресурсите, силовия елемент, връзките на командване и поддръжка, прозрачност в разпределението на ресурсите и други аспекти в изграждането на интелигентната отбрана.